piątek, 3 września 2010

Podstawa programowa-wymagania MEN

III etap edukacyjny – Muzyka/ gimnazjum/

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem pojęć i terminów muzycznych umożliwiającym
samodzielną i zespołową aktywność wykonawczą, rozumienie prostych tekstów i prowadzenie
rozmów o muzyce oraz samodzielne poszukiwanie informacji o muzyce.
II. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń tworzy wypowiedzi, świadomie wybiera ich formę i sposób realizacji, posługując się
różnymi mediami (gra, śpiew, taniec, słowo mówione i pisane, nagranie, narzędzia internetowe).
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń jest świadomym wykonawcą i odbiorcą muzyki oraz uczestnikiem kultury muzycznej.
Interpretuje wykonywane utwory zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją muzyki; słucha
muzyki, rozpoznaje i rozróżnia jej cechy, przedstawia i uzasadnia własny stosunek do
słuchanego i wykonywanego repertuaru.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeń:
1) odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, korzysta
z programów komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku;
2) określa i rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej
i instrumentalnej, wybrane rodzaje muzyki jazzowej, rozrywkowej i etnicznej;
3) rozróżnia i klasyfikuje na podstawie źródeł dźwięku instrumenty muzyczne oraz
rodzaje zespołów wykonawczych;
4) stosuje podstawowe terminy dotyczące chronologii epok w historii muzyki
i wskazuje kompozytorów reprezentatywnych dla kolejnych epok;
5) charakteryzuje wybrane tańce różnych narodów;
6) zna instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania różnych rodzajów
muzyki);
7) wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki i encyklopedie muzyczne,
Internet).
II. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń:
1) gra lub śpiewa (forma aktywności muzycznej powinna być dostosowana do
możliwości i zainteresowań ucznia i realizowana przede wszystkim w zespole) ze
słuchu (powtarza wzór lub powtarza i odtwarza wzór z pamięci) oraz z nut
piosenki młodzieżowe i turystyczne, pieśni historyczne, patriotyczne, ludowe oraz
popularne melodie i tematy z literatury muzycznej, akompaniamenty do piosenek,
kanony i proste melodie dwugłosowe; dba o higienę głosu;
2) tańczy – wykonuje podstawowe kroki i figury taneczne wybranych tańców;
3) tworzy wokalne i instrumentalne wypowiedzi dźwiękowe o różnych funkcjach
(np. akompaniament instrumentalny do piosenek, ilustracje muzyczne do treści
literackich i plastycznych, własne melodie), improwizuje (np. melodie do
podanego tekstu – samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela, solowo lub w
zespole);
4) wypowiada się o muzyce – opisuje typowe cechy epok w dziejach muzyki i cechy
słuchanych utworów, charakteryzuje estetykę utworu i jego wykonanie.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń:
1) świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego (rodzaje
faktury muzycznej: jednogłosową i wielogłosową, wybrane formy muzyki
wokalnej i instrumentalnej);
2) określa różnorodne funkcje muzyki użytkowej i artystycznej;
3) rozpoznaje w utworach rytmy polskich tańców narodowych oraz popularnych
tańców towarzyskich;
4) rozpoznaje aparat wykonawczy muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej
(orkiestra, zespół kameralny, solista, chór, rodzaje głosów
żeńskich i męskich oraz instrumenty orkiestrowe);
5) ocenia i wartościuje muzykę oraz jej wykonanie, uzasadniając swoje poglądy,
dostrzega wartość muzyki ludowej, wartościuje różne kierunki muzyki jazzowej
i rozrywkowej – młodzieżowej;
6) porządkuje chronologicznie epoki muzyczne, przyporządkowując im
reprezentatywnych dla nich kompozytorów oraz utwory muzyczne wysłuchane i
omówione na lekcjach;
7) wybiera sposób wykonania utworu (ruchem, wokalnie lub na instrumencie) i jego
interpretacji.