wtorek, 30 kwietnia 2013

Plan pracy na maj - zadania i sprawdziany klasy I.

*Pytania do romantyzmu- odpowiedzi pełnymi zdaniami (bez pytań) wpisujemy do zeszytu jako zadanie na najbliższą lekcję muzyki.


Romantyzm
1.Podaj ramy czasowe epoki romantyzmu.
2.Jak rozumiano sztukę w okresie romantyzmu?
3.Jakie hasła głosili romantycy?
4.Co było najwyższym celem romantyków?
5.Jakie zmiany w stosunkach między jednostką a zbiorowością dokonały się
w okresie romantyzmu?
6.Wyjaśnij hasło "sztuka dla sztuki".
7.Wyjaśnij pojęcie: sztuka totalna.
8.Wyjaśnij termin: folklorystyka.
9.Jak nazywał się najwybitniejszy twórca pieśni romantycznej?
10.Wymień trzy tytuły pieśni Franciszka Schuberta.
11.Wymień nazwiska najwybitniejszych twórców oper.
12.Podaj tytuły kilku oper Giuseppe Verdiego. Streść libretto jednej z nich.
13.Podaj tytuły najbardziej znanych fragmentów z oper G.Verdiego i G. Bizeta
14.Co rozumiesz pod pojęciem: szkoły narodowe?
15.Co miało wpływ na powstanie szkół narodowych?
16.Wymień znane ci szkoły narodowe.
17.Podaj nazwiska kompozytorów poszczególnych szkół.
18.Jak inaczej nazywano szkołę rosyjską?
19.Podaj nazwiska kompozytorów szkoły polskiej.
20.Jak nazywamy muzykę, która wyraża treści pozamuzyczne, np. literackie?
22.Podaj nazwiska twórców poematu symfonicznego.
23.Podaj nazwiska najbardziej znanych pianistów wirtuozów.
24.Podaj nazwiska najbardziej znanych skrzypków wirtuozów.
25.Podaj nazwy form muzycznych najbardziej charakterystycznych dla roman­tyzmu.
26.Omów krótko historię baletu.
27.Czym zasłużył się dla rozwoju baletu Jean Georges Noverre?
28.Z jakich dyscyplin sztuki składają się przedstawienia baletowe?
29.Czym zajmuje się choreograf?
30.Jak nazywał się kompozytor, który w historii muzyki zapisał się jako najge­nialniejszy twórca baletów?
31.Podaj tytuły najbardziej znanych baletów powstałych w okresie romantyzmu.
32.Jak nazywał się twórca dramatu muzycznego?
33.Jaką tematykę poruszali romantycy w swych dziełach scenicznych?
34.Kiedy zaczęto zapisywać muzykę ludową?
35.Kogo określamy mianem etnografa?
36.Jak nazywał się najsłynniejszy polski etnograf?
37.Jaki tytuł nosiło dzieło wydawane przez Oskara Kolberga w latach 1857- 1890
38.Ile tomów Ludu .. , wydano za życia Kolberga, a ile będzie liczyła całość?
39.Jakie dziś mamy sposoby zapisywania muzyki ludowej, a jakimi posługiwał
się Oskar Kolberg?

**Prezentacja multimedialna - tekst, obraz, dźwięk.

Do 29 maja (środa) proszę oddać prezentację w Power Point na temat: "Przedstawiciele polskiej szkoły narodowej w romantyzmie- Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko".Praca ma liczyć 15 slajdów( 8+7)- przyjmuję tylko płyty CD lub DVD opisane: imię, nazwisko, klasa, temat pracy. Uwaga-prawidłowo wgrać utwory (minimum po jednym na kompozytora). W treści prezentacji proszę umieścić między innymi odpowiedzi na poniższe pytania:
Podaj rok urodzin Fryderyka Chopina.
Skąd pochodzili rodzice Chopina?
Wymień utwory, które tworzył Chopin jako dziecko.
Jak nazywali się nauczyciele muzyki uczący Chopina?
W jakiej szkole studiował Fryderyk Chopin?
Które z utworów Chopina wyrosły z polskiej narodowej tradycji?
W jakim mieście przebywał Fryderyk Chopin, gdy dowiedział się o upadku
powstania listopadowego?
Jaki utwór Chopina powstał w związku z powstaniem listopadowym
Jakiemu instrumentowi poświęcił swój talent Fryderyk Chopin?
Wymień jakie utwory (formy muzyczne) pisał Fryderyk Chopin?
W którym z utworów Chopin zacytował melodię kolędy Lulajże, Jezuniu?
Gdzie i kiedy (podaj rok) zmarł Fryderyk Chopin?
Kto napisał o Chopinie: "Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”?        
Gdzie znajduje się grób, a gdzie serce Fryderyka Chopina?
W którym roku zorganizowano w Warszawie pierwszy Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina?    
Co ile lat odbywa się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
Chopina?
Kto jest laureatem pierwszej nagrody ostatniego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina? Podaj imię, nazwisko i narodowość laureata.
Który z kompozytorów jest bardziej znany w świecie - Moniuszko czy Chopin?
Dlaczego Chopina i Moniuszkę nazywamy kompozytorami narodowymi?

Podaj rok urodzin Stanisława Moniuszki.
Wymień znane ci tytuły pieśni Stanisława Moniuszki.
Gdzie się urodził i spędził pierwsze lata swojego życia Stanisław Moniuszko?  Czym zajmował się Stanisław Moniuszko w Wilnie?
Gdzie powstała pierwsza wersja opery Halka?
Podaj tytuły dzieł, które zyskały miano oper narodowych.
Czego dotyczyła fabuła Halki?
Jak nazywali się główni bohaterowie opery Halka? C. Jak nazywał się poeta, autor libretta Halki?
Jaki utwór napisał Moniuszko "ku pokrzepieniu serc"?
W jakiej warszawskiej instytucji był dyrektorem Moniuszko? ~. Podaj nazwisko autora libretta opery Straszny dwór.
O czym opowiada opera Straszny dwór?
Wymień znane ci fragmenty z oper Moniuszki.
Podaj rok śmierci Stanisława Moniuszki.
Jakie znaczenie miały dla Polaków pieśni Moniuszki w czasach zaborów?

Celująco wykonana prezentacja będzie mieć wpływ na ocenę końcoworoczną. Po terminie prace nie będą przyjmowane.

***Terminy testu z romantyzmu: 14, 16, 17 maja i nie mogę ich zmienić. Powodzenia!